บุคลากร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวเบญญาดา-อ่อนน้อม.jpg

นางเบญญาดา อ่อนน้อม

บช.บ. บริหารธุรกิจ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางทิพากร-แต้ศิริเวชช์.jpg

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางลักขณา-ไทยกลาง-หนการเงิน.jpg

นางมลีทอง จรุพงษ์

บช.บ. การบัญชี

นางทิพากร แต้ศิริเวชช์

กศ.ม. บริหารการศึกษา

นางสาวธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส

บธ.ม. การตลาดดิจิทัล

นางลักขณา ไทยกลาง

บช.บ. บริหารธุรกิจ

นางกัลยากร อมรคำตัน

บช.บ. การบัญชี

นางสาวนุชจานี กล้าลอด

บช.บ. การบัญชี

นางสาวณภัสนันท์ กำลังหาญ

บช.บ. การบัญชี

นางสาวจุไรรัตน์ อักโข

บธ.บ. การบัญชี

นางสาวสุภาวรรณ อุ่นชื่น

บธ.บ. การบัญชี