โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express เพื่อการจัดทำบัญชี”

วันนี้(๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express เพื่อการจัดทำบัญชี” ให้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๒ ณ ห้องประชุมบัวแสด หอประชุมโดมน้อยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน นางสาวภานินทร์ บัวพา หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม และให้เข้าใจหลักการพื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express สำหรับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า ๑๒๐ คน