ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

สำนักงานโครงการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้แก่ นางสาวจารุณี ผาลัง นักศึกษา ปวส.๒ แผนกวิชาการบัญชี ซึ่งได้รับพระราชทานทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาตามความสามารถ ณ ห้องประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา