แผนออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยกรรมการที่ปรึกษาสมาชิกเหล่ากาชาด ได้ออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ตามแผนออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีนักศึกษาที่อยู่ในพระราชานุเคราะห์ ประกอบด้วย 1. นายชัยวัฒน์ เสาวัง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ (ปวส. ๒) แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต และ 2. นางสาวจารุณี ผาลัง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส. ๑) แผนกวิชาการบัญชี