ผอ.ธาตรี พิบูลมณฑา นิเทศติดตามการสอนแบบออนไลน์

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ และนายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อฯ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาการบัญชี ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๓) และแผนกวิชาการบัญชี (อาคาร ๔) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งมีคณะครูแผนกวิชาดังกล่าวร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น