โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย หน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดอุบลราชธานี โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภายในงานได้กล่าวถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเรียนรู้ถึงข้อกฎหมายด้านการหมิ่นสถาบัน อันจะนำไปสู่ผลเสียต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ๑๒ สาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ๑. สาขาวิชาช่างยนต์ ๒. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ๓. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ๔. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ๕. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๖. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม ๗. สาขาวิชาโยธา ๘. สาขาวิชาโทรคมนาคม ๙. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๑๐. สาขาวิชาการบัญชี ๑๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๒. สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมากกว่า ๒๔๐ คน